Saturday, June 13, 2009

TIỂU SỬ ĐỒNG NGHIỆP - NGUYỄN PHƯỚC LỘCSơ Lược Tiểu Sử: Nguyễn Phước Lộc
Sanh Ngày: 02 Tháng 11-1938
Nơi Sanh: Sađéc
Văn Bằng: Sĩ Quan Cơ Khí Hạng Nhì ( 1958 )
Văn Bằng Sĩ Quan Cơ Khí Hạng Nhứt ( Phần Lý Thuyết Juillet 1959 )
Văn Bằng Sĩ Quan Cơ Khí Hạng Nhứt ( Phần Thực Hành Juin 1967 )Thương Thuyền Phuc Vụ:
- Tàu Tiền Phong
- Tàu Nhựt Lệ
- Tàu Thống Nhứt
Gia Nhập Hải Quân: 1965
Đơn Vị Phục Vụ:
-HQ. 226: Sinh Viên Sĩ Quan
-HQ.471: Cơ Khí Trưởng
- Căn Cứ Hải Quân Cần Thơ: Chỉ Huy Phó
- Căn Cứ YTTV/Đồng Tâm:
Chức Vụ:Trưởng Ty Kỹ Thuật
+ Sĩ Quan Phòng Thủ Căn Cứ ( Base Defense Officier )
( Award Of The US Navy Commendation Medal with Combat Distinguishing Device )
- Căn Cứ YTTV/Bình -Thủy
Cấp Bực và Chức Vụ sau cùng: ĐẠI-ÚY Cơ Khí
- Trưởng Ty Kỹ Thuật CCYTTV/Bình-Thủy
Đến và Định Cư ở New Jersey Hoa Kỳ vào Ngày 31-Oct-1980

No comments:

Post a Comment