Saturday, April 24, 2010

Tiểu sử đồng nghiệp-CAO MINH DUYÊN


Cao-Minh-Duyên
Ngày sanh: 27-08-1952
Sanh tại quận 5, Sài-Gòn

Gia đình cư ngụ tại Đường Thành-Thái, Quận 5, Sài-Gòn từ lúc Duyên sanh ra đời.
Học sinh Tiểu học tại Trường Hàm-Tử (Bến Hàm-Tử)
Học sinh Trung học tại Trường Hưng-Đạo đến thi xong Tú-Tài I và học lớp đệ Nhất tại Trường Pétrus Ký năm 1969.
Năm 1970 đậu xong Tú-Tài 2 và được tuyển vào sinh viên Trường Việt Nam Hàng-Hải khóa 20 SQ ban Pont năm 1970.
Mùa Hè 1972 tốt nghiệp văn bằng Cận-Duyên và Viễn-Duyên Thuyền-Trưởng.
Từ tháng 8/72 làm Élève Pont trên MV Nhựt- Lệ đén tháng 12/72 dưới quyền chỉ huy của Thuyền-Trưởng Lê-Văn-Thì(HQ Thiếu Tá) và Thuyền Phó Nguyễn-Quốc-Kiệt, Dịch là anh Trần-Phước-Hậu (khóa 17 HH).
Tháng 12/72 vào quân đội VNCH gia nhập khóa 9B/72 SVSQ
Trường Bộ Binh Thủ-Đức. Mãn khóa SVSQ vào tháng 9/73 sau
đó về trình diện đơn vị Giang-Đoan 101 đồn trú tại Đà-Nẵng cấp
bậc Chuẫn Úy cho đến 30/04/75 tan hàng.
Bắt đầu xin làm Dịch trên tàu Nam-Quan giữa năm 1977 cho đến
tháng 9/79 dưới quyền chĩ huy của Thuyền-Trưởng Nguyễn-Đình
Khôi,Thuyền Phó Nguyễn-Thành-Kĩnh.
Gia đình gồm 1 vợ hai con trai vượt biển tìm tự do vào tháng 9 năm 1980, sau 1 ngày vượt biễn được tàu Na-Uy cứu vớt trên biển Đông đưa vào Trại Tỵ nạn Singapore.Ngày 5/12/80 đi định cư tại Sydney (Australia)sau khi được bạn Tâm (khóa 22 HH) lo bảo lảnh đi Australia. Gia đình cư ngụ tại thành phố Wollongong, ngọai ô của Sydney City cho đến nay tháng 4/2010.