Wednesday, August 4, 2010

Tiểu sử đồng nghiệp - HÀ PHÚ CƯỜNG

- 1975: Cùng với một số bạn đồng nghiệp, dẫn chiếc tàu Long Hồ tới đảo Guam tỵ nạn cùng với khoảng 800 đồng bào nhảy lên tàu vào phút chót tại bến Bạch Đằng, Saigon,
- 1975 - 1980: Đi tàu cho Canada, trên Đại tây Dương, miền cực đới, Ngũ đại Hồ,
- Giảng viên trường Hàng hải Montréal, Québec (thập niên 1980),
- Nhân viên kỹ thuật trong ngành Vi tính Khiển vận nhà máy (Computerized industrial process control, thành phố Toronto),
- Hưu trí năm 2003
- Kỷ niệm kỹ thuật:
+ 3D Stars Finder, Máy tìm sao trong không gian 3 chiều (năm 1972),
- Virtual drafts on Trimming table dùng Đường tầm Nước Ảo trong công việc chất hàng năm 1979