Saturday, November 28, 2009

TIỂU SỬ THẦY JEAN DUCASSE


Tiểu Sử Thầy J. Ducasse

Thầy Ducasse sinh ngày 17 tháng 8 năm 1926 tại Paris
Thầy theo học Năm thứ Nhứt trường Hàng Hải Nantes năm 1946 - 1947
Thầy tiếp tục Năm thứ Hai tại Paimpol niên khóa 1948 – 1949,
sau đó đi thực tâp trên tàu và trong đó có
khoảng thời gian hải hành ở Viêtnam.
Thầy tiếp tục theo Năm thứ Ba ở Marseille Niên khóa 1954 – 1955
Thầy bắt đầu giảng dạy Trường Việt Nam Hàng Hải từ tháng 10 năm 1962
đến tháng 9 năm 1972 tổng cộng 10 năm.
Sau dó Thầy mãn contrat với Việt Nam, trở về Pháp đi tàu lại trong khoảng thời gian đầu; kế tiếp Thầy tiếp tục giảng dạy tại Algérie, Maroc

và Côte d’Ivoire cho đến ngày hưu trí.