Friday, February 19, 2010

Tiểu sử Niên Trưởng NGUYỄN VĂN NGHĨA

TIỂU SỬ NGUYỄN VĂN NGHĨA

Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1934 tại làng Điều Hòa, Mỹ Tho.
- Năm 1949, học trường trung học Le Myre De Vilers, Mỹ Tho.
- Năm 1950, trúng tuyển và được học bổng vào trường kỷ thuật Saigon

(College Thecnique).
- Năm 1953, đậu bằng trung học kỷ thuật (Brevet D'enseignement Insdustriel).
- Học trường Việt Nam Hàng Hải Thương Thuyền Khóa 4 niên khóa 1953 - 1954,

đổ bằng Sỉ Quan Cơ Khí Hạng Nhì.
- Ngày 3 tháng 9 năm 1954 là ngày đầu tiên của cuộc đời hải nghiệp (xin xem bảng kê thời gian hành thủy).
- Năm 1961, đổ bằng Sỉ Quan Cơ Khí Hạng Nhứt Lý Thuyết và Thực Hành.
- Năm 1962, nhập ngũ khóa 13 Thủ Đức theo lện động viên.
- Năm 1963, được chuyển về Bộ Tư Lệnh Hải Quân Phòng Tư với chức vụ Trưởng Ban Địa Ốc.
- Năm 1964 biệt phái ra dân sự làm Cơ Khí Trưởng trên các thương thuyền Nhựt Lệ, Trường Sơn của Ủy Ban Đặc Trách Hàng Hải do Hải Quân cai quản.
- Năm 1966, giải ngũ trở lại công ty Shell Việt Nam, làm Cơ Khí Trưởng các thương thuyền chở dầu Angkor và Cypréa.
- Ngày 11/4/1972 là ngày cuối cùng giả từ hải nghiệp.
- Ngày 29/4/1975 lúc 4 giờ chiều, bỏ của chạy lấy người, cùng gia đình xuống tàu Trường Hải (cựu Cypréa) rời khỏi Việt Nam sang Singapore, đến đảo Guam (USA), tạm trú 6 tháng tại trại Fort Indiantown Gap, Pennsylvania, chuyển sang Albany tiểu bang Oregon sinh sống và lập nghiệp.
Hiện về hưu sinh sống với con cháu tại San Jose, California.