Saturday, June 13, 2009

TIỂU SỬ ĐỒNG NGHIỆP - LÂM CHÍ HIẾU
LÂM CHÍ HIẾU
Sanh năm 1943
tại Gia Định
Học tại các trường:
- Jaurreguiberry;
- Chasseloup Laubat
- Việt Nam Hàng Hải
Tốt nghiệp năm 1964
Làm việc trên các thương thuyền:
- M/v Khanh-Hoa ;
- M/v Phong-Chau;
- M/t Cyprea;
- M/t Angkor
Động viên vào quân đội;
Phục vụ trên các chiến hạm:
- HQ. 502;
- HQ. 404; - HQ. 09;
- US RD 594;
- USRD 553;
-GD 59 TT
- USN-YRBM 21;
- Giang Đoàn 51 Tuần Thám;
- Lực Lượng 212;
- Căn Cứ Hải Quân Đồng Tâm
Sau 30 tháng 4 năm 1975, đi tù tại các trại cải tạo,
Định cư tại Hoa Kỳ theo diện H.O.
Làm việc cho chính quyền
Nay đã hưu trí, vui hưởng thú điền viên

No comments:

Post a Comment