Friday, June 12, 2009

TIỂU SỬ ĐỒNG NGHIỆP - NIÊN TRƯỞNG LÊ VĂN ĐƯỢCLÊ VĂN ĐƯỢC

Lúc làm học viên cơ khí trên

tàu Ville de Hai Phong
Lê Văn Được
Sanh ngày: 13-12-1933
Nơi sanh: Mỹ Tho (Định Tường)
Văn bằng Sĩ quan Cơ khí hạng nhì (1954)
Văn bằng Sĩ quan Cơ khí hạng nhứt lý thuyết và thực hành (1971)
Thương thuyền phục vụ: Tàu Ville de Haiphong (Tàu Hành khách)
Lên bờ: Trưởng Xưởng Hãng BGI Đà Nẳng .
Tàu Nhựt Lệ
Tàu Phú Quốc
Tàu Đại Hải
Tàu Dầu Quân đội Mỹ Tanker Y 67
Tàu Trường Kỳ
Tàu Việt Nam Thương Tín
Tàu Đồng Nai
Tàu Trường Giang
Tàu Bông Hồng 9
Gia đình định cư tại bang Maryland từ 23/7/1975

No comments:

Post a Comment